ΙΣΤΟΡΙΑ

Ένα νέο ημερολόγιο

Κ

αθε νεα θρησκεια έχει φέρει το δικό της ημερολόγιο και η Μπαχάι Πίστη δεν αποτελεί εξαίρεση. Το Μπαχάι Ημερολόγιο ξεκινά στις 21 Μαρτίου κατά την εαρινή ισημερία και διαιρεί το έτος σε 19 μήνες, από 19 ημέρες ο κάθε μήνας. Υπάρχουν εννέα άγιες ημέρες στο Μπαχάι έτος κατά τις οποίες οι Μπαχάι διακόπτουν την εργασία για να τιμήσουν διάφορα γεγονότα της Μπαχάι ιστορίας, όπως η γέννηση του Μπαχάολλα και το Μαρτυρικό Θάνατο του Μπαμπ. Η δήλωση της Αποκάλυψης του Μπαχάολλα εορτάζεται κατά την διάρκεια μίας δωδεκαήμερης γιορτής, γνωστή ως Ρεζβάν, από τα τέλη Απριλίου έως τις αρχές Μαΐου. Με την διαίρεση του έτους σε 19 μήνες προκύπτουν 4 παρεμβλητές μέρες. Αυτές οι ημέρες προκύπτουν στα τέλη Φεβρουαρίου και εορτάζονται ως περίοδος ανταλλαγής δώρων γνωστή ως Αγιαμ-ε-Χά.